Dong cảnh

Mã: EX1

Liên hệ

Cây ngoại thất, lá có vân đẹp.