Cải Ngọt Cao Sản

Mã: GR13

14.000 Đ

Sinh trưởng nhanh, khỏe và đồng đều, cây không phân nhánh, không trổ ngồng, phẩm chất tốt, năng suất cao, kháng bệnh tốt, thu hoạch sau khoảng 25 - 30 ngày.