Cải Bẹ Xanh Mỡ Cao Sản

Mã: GR15

15.000 Đ

Giống chọn lọc kỹ, kháng bệnh tốt, năng suất cao, thu hoạch sau khoảng 30 - 35 ngày.